Advertisement

Podoba się Wam...

Wykonawcy - Adultery
Drukuj

nazwa:

Adultery

www: Link aktywny po zalogowaniu
opis zespou

Jen suchý vítr a sluneèný den se snesl do duší tøí jezdcĂš pomsty, zvolna tápajících jak vyjádøit touhy svých srdcí. I pozvedli své meèe a se zpĂŹvem na rtech se vrhli vstøíc oblakĂšm smrti. Postupné obydlení dobitých jeskyní sloužilo k nácviku veškerého boje mezi podzemní sebrankou místních stínĂš. Vznikly tøi legendy, které byly silnou rukou a mocným perem vryty do kamenných desek vsazených k jejich nohám. Opusy „Black Death, Revelation a Viper“ byly symfoniemi snĂš jejich bitvy, jenž vypukla ve Vratimovském šenku záøí 995. První vítĂŹzné tažení dokonali pøi zvuku fanfár a bylo vyhráno – malá roztržka vznikla už èervnu 995 pøi oslavách letního slunovratu, kde pøi zapadajícím slunci se rozeznĂŹly zvonky a flétny – zvÏø utichla a vše se neslo poklidnou krajinou. Jen ticho je doprovázelo a stíny zĂšstali stát – ten nástroj zloby a vnitøních snĂš se promĂŹnil v melodii zvuku – toÂť první bitva.

 

V té dobĂŹ se objevil po jejich boku nový váleèník, sám s palicí zaèal udávat tempo jejich síle a rychlosti jejich zloby a msty. Jen trocha se roznesla z této síly a touhy ukázat všem proè pøišli a jaký byl jejich cíl – u touhy zĂšstalo a ta se nesla dál – spousty rokĂš pak zĂšstali osamoceni, každý ve svých myšlenkách. Nebylo síly dát to zpĂŹt, zĂšstali odlouèeni a jen pevný øetĂŹz pøátelství toto pouto udržel – doba pøíchodu mĂŹla nastat.

 

A stalo se – slunce ztmavlo a síla vystoupila z podzemí. Èerné mraky se soustøedily na moravskou scénu, kde po pøípravách se strhla bitevní vøava v jejímž èele s ohnivými meèi v rukou vystoupili pouze dva dávní bojovníci – prosekali se vøavou a jejich jména se nesla dalšími legendami, které opisovaly temný život bez smrti. Jen pøenesené fráze popisující vnitøní stavy duší bojovníkĂš. Jen ty duše byly ostrĂšvkem nadĂŹje velkého boje války proti všem. Oni hledajíc svá srdce pøivzali opĂŹt mezi sebe jednoho ze tøí, doplnili svĂšj øad o další dva ostré meèe, a spolu s velikou silou dávných èasĂš zahájili boj v jiných dimenzích.

 

Nalezené cesty, síly a jejich boj se zmĂŹnily v poezii èasu, jež zaputovala do fantastických krajĂš Sealathia -–jen tam se ukotvily jejich duše a tváøe. Tam probĂŹhly jejich další války za svobodu králĂš – proti zlým úkladĂšm èerné moci. V tĂŹchto legendách a písních jsou obrazy jejich myslí a srdcí. Každý vĂŹk je èástí tĂŹch životĂš a vy se nechejte pøenést za nimi, kde boj za lásku a èest nikdy nekonèí.

 

Poklidné duše spí a jejich sny jsou protkány v melodiích èasu. Bojovnické duše prošly utrpením a ztrátami. Kde hledat silné bratry, kde hledat duše, jenž pozvednou meè a duši nad zlo a temné mraèna této doby? TeĂŻ zpĂŹt bratrstvo noci, silné jako nikdy pøedtím, zahledĂŹno v dál pĂŹje velkolepou epopej. Víra v moc, silnĂŹjší než PerunĂšv blesk, je udrží a my poslechneme jejich velké èiny.

 

 

Pouze život a smrt je svoboda
Pouze síla a moc je vláda
Pouze láska a vĂŹrnost vítĂŹzí
a chlad a zima ustoupí.

źrdo: http://www.adultery.cz/
Warning: include_once(/home/KONTA/WWW/PROFESSIONAL/a/art/_public_html/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/config.securityimages.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/client.php on line 27 Warning: include_once(): Failed opening '/home/KONTA/WWW/PROFESSIONAL/a/art/_public_html/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/config.securityimages.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/client.php on line 27 Warning: include_once(/home/KONTA/WWW/PROFESSIONAL/a/art/_public_html/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/insertImage.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/client.php on line 28 Warning: include_once(): Failed opening '/home/KONTA/WWW/PROFESSIONAL/a/art/_public_html/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/insertImage.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/client.php on line 28 Warning: include_once(/home/KONTA/WWW/PROFESSIONAL/a/art/_public_html/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/insertText.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/client.php on line 29 Warning: include_once(): Failed opening '/home/KONTA/WWW/PROFESSIONAL/a/art/_public_html/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/insertText.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/administrator/components/com_securityimages/client.php on line 29


 
 
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/modules/mod_mainmenu.php on line 35
 

© 2006 - Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /var/www/vhost/festivalinfo.pl/includes/joomla.php on line 3829 2018 Festivalinfo.pl - Wszelkie prawa zastrzeone.
Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
..::sun::..